Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pinb-gora/skrytka

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism z formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/

UWAGA:
W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej: http://epuap.gov.pl/

Wymogi dokumentów elektronicznych:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy jest do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

  1. Dokument w wersji elektronicznej może zostać dostarczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

             - płyta CD
             - płyta DVD
             - pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 11.01.2022, 09:48
Dokument oglądany razy: 1 631
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 11.01.2022